Przejdź do treści

Dostęp do Informacji Publicznej

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

Poradnik interesanta

Informacja na temat zajęcia pasa drogowego na terenie Gminy Mielno - pismo

Druki do pobrania

Rejestry; Ewidencje; Archiwa

Przedmiot i zakres działania

Zima 2020/2021

Kontrole

Przetargi na zbycie drzew

Zamówienia Publiczne

Zbywanie majątku

Nabór pracowników

Petycje

Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca
2021 r. (trwają prace legislacyjne związane z przedłużeniem terminu spisu do końca września br.).
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:
•    osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
•    mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń
i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu m.in.:
•    urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
•    urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne
i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów
do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Więcej informacji o NSP 2021 znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/.

..............................................................................................................................

UWAGA !

DO  ODWOŁANIA

W celu zmniejszenia zagrożenia koronawirusem,Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie prosi o ograniczenie  bezpośredniego kontaktu interesantów do niezbędnego minimum.

Wobec powyższego prosimy  kontaktować się mailowo:

pzd@powiat.koszalin.pl

lub telefonicznie:

94 3407276

Wszelkie informacje dotyczące załatwiania spraw znajdują się w zakładce Poradnik interesanta

……………………………………………………………………………………………………………………………………


Dane teleadresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
76-015 Manowo
ul. Cisowa 21

Regon : 330-960-575;  Nip: 6692216215

tel. 94 340-72-76

fax. 94 342-44-26

E-mail: pzd@powiat.koszalin.pl
 


Złóż wniosek drogą elektroniczną:

............................................................................................................................

Dane do wystawiania faktur

Nabywca: Powiat Koszaliński ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin,
NIP 669-23-87-595
Odbiorca /Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, 76-015 Manowo
ul. Cisowa 21

..................................................................................................................

Obsługa bankowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie informuje, iż od dnia 27.09.2020r. obsługę bankową jednostki pełni Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdyni, Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie 75-054 Koszalin, ul. Młyńska 20.

W związku z powyższym od 28-09-2020r. wpłat m.in. za decyzje za zajęcie pasa drogowego należy dokonywać na rachunek bankowy nr:

83 1020 2791 0000 7402 0312 2306

Wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy na nr:

95 1020 2791 0000 7902 0312 2330

....................................................................................................................

Opłata skarbowa

Wpłaty opłaty skarbowej prosimy dokonywać na  konto Urzędu Gminy w Manowie na rachunek bankowy numer:
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

02 8581 1014 2005 2000 0116 0001