Przejdź do treści

Dostęp do Informacji Publicznej

PZD Koszalin

Poradnik interesanta

Druki do pobrania

Druki do pobrania

Rejestry; Ewidencje; Archiwa

Przedmiot i zakres działania

ZIMA 2017/2018

Informacje o zakazie ruchu na drogach

Kontrole

Ogłoszenia

Zamówienia Publiczne

Przetargi "na pniu"

Zbywanie majątku

Nabór pracowników

Biuletyn Informacji Publicznej


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE

76-015 MANOWO

MANOWO 12 A 

REGON : 330-960-575;  NIP: 6692216215

tel. 94 340-72-76
fax. 94 342-44-26

E-mail: pzd@powiat.koszalin.pl

 

Złóż wniosek drogą elektroniczną:

....................................................................................................................

OBSŁUGA  BANKOWA
BAŁTYCKI  BANK  SPÓŁDZIELCZY  W  DARŁOWIE
 
Numer konta podstawowego:

92 8566 0003 0110 98 34 2000 0001

.....................................................................................................................

OPŁATA SKARBOWA

Wpłaty opłaty skarbowej

prosimy dokonywać na  konto Urzędu Gminy w Manowie na rachunek numer:

42  8566  0003  0000  7979  2000  0001

........................................................................................................................

UWAGA!!!

Obowiązek informacyjny

Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w  Koszalinie

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie zwany dalej  PZD.

PZD wskazuje, że Inspektorem  Ochrony  Danych Osobowych w  PZD  jest  P. Danuta Mokrzycka

Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PZD służy następujący adres  e - mail iod.pzd@powiat.koszalin.pl oraz numery telefonów :  94 3424-430 lub 94 3407 276.

PZD wskazuje, że dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków statutowych, umów oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PZD w Koszalinie.  Oznacza to w szczególności:

a)           a)   przetwarzanie danych osobowych w celu  wykonywanych zadań wynikających ze Statutu jednostki,

b)  przetwarzania danych  osobowych wynikających z realizacji korespondencji, w tym skarg, wniosków, petycji i innych dokumentów składanych przez interesantów,

c)  prowadzenie opracowań statystycznych,

 Celem przetwarzania jest :

a)    wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b)    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c)    ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

d)    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Dane nie będą  przekazywane do państwa trzeciego.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu: załatwienia sprawy /obowiązywania umowy/ plus niezbędny okres archiwizacji, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do żądania od PZD w Koszalinie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;

Złożenie wniosku przez osobę fizyczną o załatwienie sprawy w PZD jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Podstawa prawna:

1.     art. 6, ust.1 lit. od a do e oraz art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia 2016/679 oraz art. – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1  tj. RODO)

2.     Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).